Jak działa pompa ciepła gruntowa?

Chcąc zmodernizować instalację grzewczą lub nosząc się z zamiarem rozpoczęcia budowy zadajemy sobie szereg pytań dotyczących ogrzewania domu. Jaka instalacja grzewcza będzie najlepsza? Czy i z jakich odnawialnych źródeł energii korzystać? Czy montaż pompy ciepła jest opłacalny czy lepiej zainwestować w tradycyjną technologię? Jaki jest koszt gruntowej pompy ciepła na etapie budowy domu a na etapie eksploatacji ile prądu zużywa pompa ciepła gruntowa? Poniższy artykuł przybliży Państwu rodzaje gruntowych pomp, przedstawimy jak działa gruntowa pompa ciepła, jaki jest koszt gruntowej pompy ciepła a także wady i zalety pomp gruntowych.

Współczesne życie człowieka w danych warunkach klimatycznych jest ściśle powiązane z dostępem do energii czy to elektrycznej czy cieplnej. Przy sukcesywnym kurczeniu się paliw kopalnych, obecnym zapotrzebowaniu a także zmianach klimatu należy zwracać szczególną uwagę na energetykę niekonwencjonalną.

Ciepło z gruntu – dolne źródło ciepła

Jeżeli mówimy o gruntowych pompach ciepła należy w pierwszej kolejności zaznaczyć, że jak sama nazwa wskazuje, wykorzystują one ciepło zgromadzone w ziemi. Ziemia posiada ogromne zasoby ciepła a główną jej cechą oprócz dużej pojemności cieplnej jest stabilna, dodatnia temperatura gruntu. Wspomniana temperatura zmienia się jednak wraz z lokalizacją i głębokością. Biorąc pod uwagę fakt zmienności temperatury gruntu wraz z głębokością wyróżniamy 3 strefy gruntu:

Strefa pierwsza (przypowierzchniowa do głębokości około 1 metra) – charakteryzuje się dużymi wahaniami temperatur. Na warunki panujące w tej warstwie wpływ mają głównie warunki zewnętrzne, takie jak temperatura powietrza, intensywność promieniowania słonecznego a także opady atmosferyczne. Przy niskich temperaturach powietrza zewnętrznego może dojść nawet do zamarzania gruntu, dlatego ta warstwa zdecydowanie nie nadaje się do wykorzystania jako źródło ciepła.

strong>W strefie drugiej (sięgającej do głębokości około 10 metrów) wpływ klimatu zewnętrznego na temperaturę jest stłumiony i nie występują już tak znaczne wahania temperatury jak w strefie pierwszej.

Stabilność temperatury około 8 stopni Celsjusza grunt osiąga w strefie trzeciej (na głębokości większej niż 10 metrów). Wynika to ze znacznego wpływu oddziaływania geotermicznego i braku oddziaływania klimatu zewnętrznego.

Zgodnie z powyższym pionowym podziałem gruntu, jako źródło ciepła należy wykorzystywać ciepło zakumulowane z drugiej i trzecie strefie. Nie bez znaczenia pozostaje też kwestia związana z rodzajem gruntu. W tym przypadku przewagę mają grunty wilgotne oraz gliniaste, które cechuje większa pojemność cieplna niż w przypadku gruntów suchych i piaszczystych, dlatego można z nich uzyskać większy i stabilniejszy jednostkowy strumień ciepła.

Podział stref przemarzania gruntu według normy PN-81/B-03020 kształtuje się następująco:

jak-dziala-pompa-ciepla-gruntowa

źródło grafiki: www.poradnikinzyniera.pl

Pompy ciepła Midea – oferowane przez nas jednostki

allinone-midea-foto

ALL IN ONE

Co to jest pompa ciepła

Nowoczesne urządzenia grzewcze takie jak pompy ciepła zyskają coraz większe uznanie. Są charakterystyczne ze względu na specyfikę pracy i funkcjonalność. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na fakt że zarówno powietrzne jak i gruntowe pompy ciepła nie są w stanie same wytworzyć ciepła potrzebnego do ogrzania domu. Urządzenia pobierają niezbędne ciepło z gruntu, wody lub powietrza zewnętrznego i przetwarzają je odpowiednio tak aby mogło ogrzać nasz dom. Zadaniem gruntowej pompy ciepła jest przetworzenie energii z dolnego źródła i dostarczenie jej do górnego źródła gdzie oddawane jest do pomieszczeń w naszym budynku.

Jak działa gruntowa pompa ciepła?

Przypomnijmy jaka jest zasada działania pompy ciepła. Głównymi elementami pomp są dwa wymienniki ciepła: parownik i skraplacz oraz sprężarka z zaworem rozprężnym, na poniższym schemacie przedstawiony jest poglądowy schemat z umiejscowieniem wszystkich elementów. Ciepło zakumulowane w gruncie jest pobierane i przekazywane do pompy ciepła. W pompie ciepła zachodzi proces podnoszenia potencjału cieplnego, czyli proces pobierania ciepła dostarczonego ze źródła dolnego (o temperaturze niższej), podnoszenia jego potencjału (temperatury) dzięki pracy sprężarki i przekazywania go do źródła górnego czyli instalacji grzewczej (o temperaturze wyższej).

jak-dziala-pompa-ciepla-gruntowa

Gruntowa pompa ciepła – obiegi grzewcze

Wyróżniamy trzy obiegi:

 • Obieg dolnego źródła ciepła,
 • Obieg górnego oraz
 • Obieg termodynamiczny, który łączy dwa pozostałe obiegi

Procesy zachodzące w obiegach grzewczych można opisać w poniższych krokach:

 1. Obieg dolnego źródła ciepła odbiera ciepło ze źródła niskotemperaturowego i przekazuje do pierwotnej strony parownika w pompie ciepła. Zarówno dolne źródło ciepła, jak i czynnik roboczy mają temperaturę niższą od temperatury wymaganej przez system centralnego ogrzewania.
 2. Do wtórnej strony parownika doprowadzany jest czynnik roboczy obiegu termodynamicznego, który odbiera ciepło przekazane z dolnego źródła.
 3. W obiegu termodynamicznym odbywa się podniesienie temperatury czynnika roboczego w sprężarce.
 4. Przekazanie ciepła z obiegu termodynamicznego do instalacji grzewczej odbywa się w skraplaczu. Do strony pierwotnej skraplacza doprowadzany jest czynnik termodynamiczny a do strony wtórnej czynnik roboczy źródła górnego (woda grzewcza). Obieg górnego źródła ciepła odbiera ciepło od czynnika termodynamicznego i przekazuje je do odbiorników (grzejników).

Jest to zamknięty cykliczny proces zmiany fizycznego stanu czynnika termodynamicznego – sprężanie, skraplanie, rozprężanie, parowanie. Proces ten zachodzi dzięki energii dostarczonej z zewnątrz do napędu sprężarki. Sprężarka spręża parę czynnika termodynamicznego, w wyniku czego następuje przyrost temperatury i po oddaniu ciepła skrapla się. Następnie czynnik w postaci cieczy pod wysokim ciśnieniem przepływa przez zawór rozprężny i następuje gwałtowne ochłodzenie czynnika i spadek ciśnienia. Czynnik trafia ponownie do parownika i proces ten powtarza się regularnie.

Działanie pomp ciepła

Gruntowa pompa ciepła – układy

Zadając sobie pytanie w jaki sposób działa pompa ciepła gruntowa, należy przede wszystkim powiedzieć, że przy wyborze tego rodzaju ogrzewania konieczny jest montaż wymiennika gruntowego. Wspomniany wymiennik ciepła to nic innego jak system rur z tworzywa sztucznego umieszczony pod ziemią na odpowiedniej głębokości. Wymienniki ciepła mogą występować w dwóch układach poziomym i pionowym, co znacząco wpływa na sposób wykonywania ich montażu a przede wszystkim na koszt gruntowej pompy ciepła. Kolektory poziomie są układane pod powierzchnią ziemi na obszarze nawet kilkudziesięciu metrów kwadratowych, potrzebują więc one dużo większej powierzchni działki w cel wykonania odkrywki gruntu. Kolektory pionowe umieszcza się w głąb ziemi na dużo większej głębokości kilkudziesięciu metrów, w tym przypadku niezbędne jest wykonanie odwiertów pionowych.

Ciepło zawarte w gruncie wykorzystywane jest do zasilania parowników ciepła w pompie ciepła, najczęściej za pomocą wtórnego nośnika ciepła, który krąży w obiegu zamkniętym przez wymiennik ciepła (poziomy lub pionowy) ułożony w gruncie. Nośnikiem ciepła jest woda lub ciecze ekologiczne o niskiej temperaturze krzepnięcia (wodny roztwór glikolu lub solanka).

Gruntowa pompa ciepła może także pracować w układzie z wodą gruntową, tego rodzaju urządzenie nazywamy pompą ciepła woda-woda. W takim układzie nie ma czynnika, który nieustannie krąży w obiegu zamkniętym dolnego źródła, zamiast niego urządzenie wykorzystuje wodę, która pobierana jest wprost ze studni wykonanej w gruncie. Taka pompa ciepła osiąga najwyższe współczynniki efektywności ze względu na wysoką temperaturę źródła ciepła, jakim jest woda gruntowa. Temperatura wody gruntowej wynosi 7 – 12 stopni Celsjusza przez cały rok. System dolnego źródła na bazie wody gruntowej składa się z dwóch studni: studni czerpalnej, w której zainstalowana jest pompa głębinowa (dobierana przez firmę wiertniczą uprawnioną do wierceń studni) oraz drugiej studni chłonnej. Studnie powinny znajdować się w odległości minimum 15 metrów od siebie.

Warunkiem zastosowania studni głębinowych do zasilania pomp ciepła jest odpowiedni wydatek ujęcia (około 25% większy od nominalnego przepływu czynnika przez parownik dla danego typu pompy ciepła) oraz odpowiedni skład fizykochemiczny wody. W celu zabezpieczenia parownika urządzenia przed osadami pochodzącymi z wody gruntowej lub zamarzaniem, wymagane jest zastosowanie „krótkiego obiegu” glikolu z pośrednim wymiennikiem ciepła. Oznacza to, że woda gruntowa nie jest doprowadzona bezpośrednio do pompy ciepła a istnieje pomiędzy nimi jeszcze jeden element pośredni, czyli wspomniany pośredni wymiennik ciepła.

Należy wspomnieć, że przy wykonywaniu instalacji pomp ciepła typu woda-woda istnieje konieczność uzyskania odpowiednich zezwoleń i dokumentów. W przypadku, jeżeli studnia głębinowa będzie czerpać wodę z głębokości powyżej 30m lub pobór wody będzie przekraczał 5 m3 na dobę, będzie trzeba uzyskać stosowne pozwolenia wodno-prawne. W takim przypadku, w pierwszej kolejności należy sporządzić operat wodnoprawny. Dokument ten wraz z dokumentacją techniczną urządzeń i wnioskiem składamy do starostwa powiatowego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonując gruntową pompę ciepła inwestor zyskuje także dodatkowe możliwości, ponieważ wiele z gruntowych pomp ciepła, oprócz funkcji grzania w zimie, zapewnia możliwość chodzenia budynku w lecie. Poprzez czerpanie ze źródła dolnego o stabilnej temperaturze, która w lecie jest dużo niższa niż temperatura powietrza na zewnątrz, pompa ciepła zapewnia częściowe chłodzenie budynku. Wymaga to jednak odpowiedniej instalacji grzewczej w budynku, czyli np. instalacji ogrzewania podłogowego, które w lecie może chodzić budynek. Korzystając z tej funkcji, nie tylko zapewniamy sobie niższą temperaturę w domu w lecie, ale także regenerujemy zdolność dolnego źródła do produkcji ciepła w zimie, dzięki czemu uzyskujemy lepsze wskaźniki COP i SCOP na początku sezonu grzewczego.

Gruntowy wymiennik poziomy

Gruntowy wymiennik poziomy umieszczany jest na głębokości 1,3 – 1,8 metra na dużej powierzchni. Teren, jaki musi być przeznaczona pod wymiennik poziomy to obszar od kilkudziesięciu do kilkuset metrów kwadratowych, warto mieć to na uwadze planując zakup działki pod budowę domu. Warto również wiedzieć, że teren nad wymiennikiem nie może być niczym zagospodarowany, jedyną dozwoloną formą jest zasianie trawy.

gruntowa pompa ciepła z wymiennikiem poziomym

Gruntowy wymiennik poziomy w wentylacji mechanicznej (rekuperacji)

Często gdy mówimy o poziomym wymienniku ciepła wspominane jest również jego zastosowanie w wentylacji mechanicznej. Taka specjalna, odrębna instalacja wykonywana jest często przez inwestorów przy okazji wykonywania prac ziemnych na potrzeby pompy ciepła. W takiej instalacji, powietrze czerpane z zewnątrz przepływa przez wymiennik gruntowy i podgrzane trafia do rekuperatora w centrali wentylacyjnej. Takie rozwiązanie pozwala na rezygnacje z nagrzewnicy wstępnej lub zmniejszenie mocy nagrzewnicy w centrali a w okresie letnim taki kolektor może służyć do chłodzenia pomieszczeń. Zimą przy temperaturze –15 stopni Celsjusza poprzez zastosowanie wymiennika gruntowego można ogrzać powietrze do +3 stopni Celsjusza natomiast w lecie ochłodzić z + 32 stopni do + 23.

Wyróżnić można dwa typy kolektora gruntowego poziomego na potrzeby wentylacji:

 1. przeponowy

 2. bezprzeponowy

Przeponowy poziomy gruntowy wymiennik ciepła składa się z odcinków rur z tworzyw sztucznych zakopanych w ziemi w jednym wykopie. Powietrze przepływa przewodami i pobiera ciepło z gruntu, nie mając z nim bezpośredniego kontaktu. Zastosowane rury powinny charakteryzować się dużą gęstością, aby przenikanie substancji z gruntu do powietrza było niemożliwe. Przewody układne są wraz ze spadkiem w kierunku przepływu powietrza, aby można było odprowadzać kondensat. Optymalna długość rur powinna wynosić 200 metrów ze względu na opory przepływu a optymalna odległość pomiędzy rurami to 50-80 cm. Z metra bieżącego takiej rury można uzyskać ciepło rzędu 10-50 W. W przybliżeniu dla pokrycia zapotrzebowania 10 kW mocy potrzebne jest 300 metrów kwadratowych gruntu. Na rynku dostępne są również wymienniki spiralne. Wymagają one wykopania kilku rowów o szerokości 1 metra i długości około 10-15 metrów w odległościach 2 metrów od siebie. W pojedynczy wykop wkłada się rurę zwiniętą w spiralę Zastosowanie tego typu wymiennika ciepła pozwala na zaoszczędzenie około 30% powierzchni

W bezprzeponowej wersji wymiennika gruntowego powietrze ma bezpośredni kontakt z gruntem. Zasada działania opiera się na odpowiednio przygotowanych warstwach gruntu, przez które przepływa powietrze. Wykop o głębokości około 80 cm wypełniony jest żwirem a powietrze jest dostarczane z czerpni z jednej strony wykopu i zasysane z drugiej pobierając od niego ciepło.

 

Gruntowy wymiennik pionowy

Pionowy wymiennik gruntowy, czyli inaczej sondy głębinowe stosuje się wtedy, gdy nie mamy odpowiednich warunków do wykorzystania poziomego wymiennika gruntowego, głównie przy braku miejsca. Sondy umieszczane są w pionowych odwiertach na głębokości od 30 do nawet 150 metrów. Jest to strefa stabilnej temperatury gruntu, na głębokości 100 m osiąga temperaturę nawet 15 stopni. Wydajność cieplna uzyskana z gruntu przez sondę głębinową waha się w granicach od 30 do 100 W/m, w zależności od rodzaju gruntu. Większość odwiertów pionowych wykonywanych jest jednak na głębokość poniżej 100m gdyż powyżej tej głębokości niezbędna jest dodatkowa dokumentacja (mi. dodatkowy projekt ruchu geologicznego). Odwierty, dla bezpieczeństwa, powinny być wykonane z odpowiednim zapasem aby nie doszło do przemrożenia grunt w zimie. Dla budynku o zapotrzebowaniu około 12 kW, można wykonać np. 3 odwierty pionowe po 99m każdy.

odwierty pionowe pod pompę ciepła

Niestety, aby czerpać tak duże korzyści, najpierw trzeba ponieść wysokie nakłady inwestycyjne związane z odwiertami pionowymi i zakupem pompy ciepła. W zależności od sposobu wykonania pionowego wymiennika wyróżnia się trzy rodzaje: typ U, o przepływie koncentrycznym i o przepływie przeciwbieżnym.

Montaż gruntowej pompy ciepła – krok po kroku

Aby prawidłowo zamontować gruntową pompę ciepła na samym początku niezbędne jest wykonanie pomiarów i upewnienie się czy dany teren spełnia odpowiednie warunki pod dany typ wymiennika. Przypomnijmy, że kolektor poziomy wymaga dużej powierzchni praktycznie bez zagospodarowania.

Prace zazwyczaj rozpoczynają się od zamontowania gruntowego wymiennika ciepła. W przypadku gruntowych pomp ciepła z kolektorem pionowym, korzystnie jest mieć przygotowaną odpowiednią dokumentację. W pierwszym kroku wykonywane są odwierty pionowe przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu np. wiertnicy. W odwiertach umieszczone zostaną rury, w których krąży czynnik przenoszący ciepła z gruntu do pompy ciepła. Następnie obieg rur w odwiertach zostaje uzupełniony czynnikiem roboczym, czyli roztworem odpornym na zamarzanie.

W następnym etapie sama pompa ciepła zostaje połączona do instalacji w budynku. Pompa ciepła podłączona jest z jednej strony do wymiennika gruntowego, a z drugiej do instalacji centralnego ogrzewania (CO) i instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU). Ważne jest aby pamiętać o odpowietrzeniu instalacji w trakcie prac montażowych. Ostatnim krokiem jest podłączenie urządzenia do zasilania. Należy pamiętać, że zasilanie dla pompy ciepła powinno być przygotowane wedle zaleceń producenta – przewód musi posiadać odpowiednią średnicę i być odpowiednio zabezpieczony. Jeśli wszystkie kroki zostały wykonane można uruchomić gruntową pompę ciepła.

Ile prądu zużywa gruntowa pompa ciepła?

Ile prądu zużywa gruntowa pompa ciepła?Jeśli wiemy jakie mamy średnie zapotrzebowanie na ciepło dla naszego budynku i znamy sprawność jaką osiąga nasza pompa ciepła (współczynniki SCOP i COP) jesteśmy w stanie dowiedzieć się ile energii elektrycznej zużyje urządzenie. Współczynnik COP (Coefficient of Performance) zawsze jest określany na podstawie ujednoliconych norm (EN 14511 lub EN 14825 ) a jest to nic innego jak iloczyn ciepła oddawanego przez pompę do energii elektrycznej pobieranej przez pompę ciepła. O ile współczynnik COP jest wartością chwilową, podawaną dla ściśle określonych warunków to współczynnik SCOP (Seasonal Coefficient Of Performance) jest parametrem mówiącym nam o efektywności pracy urządzenia w całym sezonie grzewczym lub roku, jest to wartość bliższa rzeczywistej wydajności pompy ciepła. Na wartości rzeczywistych wskaźników COP i SCOP ma wpływ wiele czynników tj. temperatura utrzymywana w pomieszczeniach, temperatura zasilania obiegów grzewczych, rodzaj sprężarki (on/off lub sprężarka inwerterowa) a także odpowiednie średnice rur w układzie hydraulicznym zapewniające odpowiednie przepływy. Wszystkie te parametry muszą być właściwie dobrane przez odpowiednich fachowców wykonujących montaż pompy ciepła, tak aby instalacje działała bezawaryjnie a przede wszystkim wydajnie w okresie eksploatacji.

Weźmy dla przykładu dwa najpopularniejsze rodzaje pomp ciepła, powietrzną i gruntową. Zakładając dla każdej z nich inny współczynnik COP możemy obliczyć ilość kWh które pompa zużyje w ciągu sezonu grzewczego. Dla powietrznej pompy ciepła przyjmijmy 3,0 co oznacza, że z każdej kWh którą pobierzemy z sieci otrzymamy energię cieplną w ilości 3 kW zaś dla gruntowej 4,0 co odpowiednio daje energię cieplną na poziomie 4 kWh. Oczywiście wszystko zależy od zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych ale przyjmując na każde 100 m2 powierzchni jest to około 2000-3000 kWh.

Klasy efektywności energetycznej pomp ciepła

Rynek coraz to bardziej dostosowuje się do potrzeb klientów a producenci wprowadzają nowocześniejsze urządzenia o lepszych parametrach efektywności co oczywiście przedkłada się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Dodatkowo dyrektywa dotycząca efektywności energetycznej i oznakowaniu urządzeń, która weszła w życie kilka lat temu nakłada szereg obowiązków producentom.

Do działania pomp ciepła potrzebna jest także energia elektryczna, w związku z tym konieczne jest aby pompy ciepła gruntowe czy powietrzne posiadały etykiety efektywności energetycznej. Jako system grzewczy także zaliczają się do tych z najwyższą klasą energetyczną do poziomu A++, a nawet A+++. Porównując je do kotłów które osiągają samodzielnie efektywność na poziomie A a z wykorzystaniem OZE wyższą przykładowo A+ można mówić o bezkonkurencyjności tych urządzeń.

Oczywiście pompa ciepła posiada wyższą sprawność, tym korzystniej. Jak już wcześniej zostało wspomniane na współczynnik COP największy wpływ mają poszczególne komponenty takie jak:

 • sprężarka,
 • zawór rozprężny,
 • wymiennik płytowy,
 • pompa obiegowa.

Głównym elementem, który odpowiada za działanie pompy ciepła a równocześnie jest najbardziej energochłonnym podzespołem w układzie jest sprężarka. Do rozpoczęcia pracy pompy ciepła potrzebny jest prąd rozruchowy który jest pobierany właśnie przez sprężarkę. Odpowiada ona za podnoszenie ciśnienia czynnika chłodniczego, co pozwala na przemianę w skraplaczu a następnie oddaje ciepło pobrane w parowniku pompy ciepła.

Gruntowa pompa ciepła – cena z montażem

Gruntowa pompa ciepła - cena z montażemIstotnym aspektem dla naszego portfela w okresie wieloletniego eksploatowania gruntowej pompy ciepła jest dobranie urządzenia które będzie cechować wysoki poziom bezawaryjności, moc grzewcza a także to jakich materiałów użyjemy w instalacji. Jeśli zostanie dobrana zbyt mała moc pompy skutkować to będzie częstym dokładaniem grzałek z drugiej strony urządzenie przewymiarowane odbije się na żywotności sprężarki i spowoduje więcej strat niż korzyści.

Warto pamiętać, że kompletna instalacja gruntowej pompy ciepła znacznie przewyższa koszt w porównaniu z pompami powietrznymi co najmniej o ok. 15 – 20 tyś złotych. Jednak ważnym argumentem jest fakt, że trwałość dobrze wykonanej gruntowej pompy ciepła, a dokładnie wymiennika gruntowego, obliczana jest na około 50 lat, więc po wyeksploatowaniu się urządzenia nie ponosimy kolejnego kosztu związanego z wykonaniem odwiertów lub odkrywek.

Przygotowując kosztorys wykonania gruntowej pompy ciepła należy wziąć pod uwagę takie koszty jak:

 • Wykonanie odwiertu pionowego od 16 000 zł
 • Gruntowa pompa ciepła 25 000 zł – 60 000 zł

Do pozostałych kosztów dochodzą ceny bufora dla pompy ciepła, zbiornik wody użytkowej, naczynia przeponowe z grupą bezpieczeństwa, elementy hydrauliczne i elektryczne potrzebne do montażu no i oczywiście sam montaż kompletnej kotłowni z pierwszym uruchomieniem a także szkoleniem użytkownika.

Całkowity koszt instalacji dla domu jednorodzinnego może wynieść od 60 000 złotych do nawet ponad 100 000 złotych. Oczywiście istnieje możliwość dofinansowania inwestycji tego typu z różnych programów dotacyjnych, które w dużej mierze pozwolą na obniżenie naszych nakładów. W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną wykorzystującą energię słoneczną otrzymujemy niskie koszty eksploatacji a ogrzanie domu nie jest naszym zmartwieniem.

Grupa PompyCiepła.pl – sprawdzony wykonawca instalacji grzewczych.

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł przybliżył Państwu trochę bardziej temat działania gruntowych pomp ciepła. Wiele zdjęć użytych w artykule przedstawiają montaże zrealizowane przez naszych instalatorów. Montaż nowoczesnego źródła 0grzewania z pewnością warto zlecić firmie z doświadczeniem, wiedzą oraz pozycją na rynku, która zapewni odpowiedni dobór pompy, profesjonalny montaż oraz obsługę, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzenia w przyszłości.

Grupę Instalacyjną PompyCiepła.pl tworzy zespół ekspertów technicznych, instalatorów i serwisantów, który zadba o ogrzewanie w Twoim domu. Jesteśmy stabilną firmą, która działa na rynku od lat, a w ramach naszej działalności zapewniamy:

 • obsługę ekspertów technicznych;
 • dostępność szerokiej oferty pomp ciepła;
 • obsługę formalną i pomoc w dofinansowaniu;
 • dobór urządzenia na podstawie audytu lokalnego Twojego domu;
 • montaż instalacji wykonany przez jedną z naszych Certyfikowanych Ekip Montażowych w ramach Grupy Instalacyjnej PompyCiepła.pl;
 • w razie problemów szybką obsługę serwisową w ramach gwarancji;
 • gwarancję udzieloną przez Grupę PompyCiepła.pl na dostarczone urządzenia i montaż.

Firma INERGIS S.A. będąca właścicielem grupy, zrealizowała tysiące instalacji zarówno na budynkach prywatnych jak i w zastosowaniach przemysłowych. Na bieżąco zapewnia też serwis zarówno gwarancyjny jak i pogwarancyjny dla wszystkich swoich instalacji. Wybierając naszą firmę masz gwarancję tego, że skorzystasz z doświadczenia zbieranego przez lata.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Polecane wpisy na blogu:

Zacznij oszczędzać
– zamów bezpłatną wycenę

tomasz-tylikowski-pompy-ciepla-002
Jaka pompa do domu 150 - PrzykładyIle prądu zużywa pompa ciepła powietrzna?