Program Czyste Powietrze – warunki otrzymania dotacji 2023

Temat jakości powietrza staje się ważnym aspektem dla niemal każdego kraju w Europie. W Polsce, jednym z kluczowych narzędzi w walce o poprawę jakości atmosfery jest program Czyste Powietrze. Dla wielu osób stanowi on nie tylko szansę na uzyskanie wsparcia finansowego, ale także możliwość na poprawę warunków życia (np. do wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła lub do pomp ciepła). W dzisiejszym poradniku przyjrzymy się warunkom otrzymania dotacji w ramach programu Czyste Powietrze w 2023 roku.

Czym jest program Czyste Powietrze?

Program „Czyste Powietrze” to polski rządowy program mający na celu poprawę jakości powietrza poprzez finansowanie i wspieranie działań związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków oraz modernizacją systemów grzewczych.

Program został uruchomiony w 2018 roku i jest realizowany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza oraz poprawę warunków życia mieszkańców poprzez wprowadzenie nowych rozwiązań ekologicznych.

W ramach programu „Czyste Powietrze” właściciele domów mogą ubiegać się o dofinansowanie lub pożyczkę na termomodernizację w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych. Państwo wspiera inwestycję np. w pompy ciepła, kolektory słoneczne czy instalacje fotowoltaiczne.

Na jakie źródła ciepła można dostać dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze obejmuje nie tylko wymianę starych pieców, ale także ocieplenie ścian, stropu oraz podłogi. Ponadto, wsparcie finansowe jest dostępne na wymianę okien, drzwi oraz bramy garażowej, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego.

Jeśli rozważasz modernizację systemu ogrzewania, możesz skorzystać z dotacji na realizację danego zakresu przedsięwzięcia. Jest to np. wymiana przestarzałego kotła, na nowoczesne źródło ciepła. Program wspiera także instalację centralnego ogrzewania (CO) oraz ciepłej wody użytkowej (CWU), zapewniając kompleksowe rozwiązania.

W trosce o środowisko naturalne, Program Czyste Powietrze promuje również instalację wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, przyczyniając się do efektywnego wykorzystania energii. Wsparcie finansowe jest też dostępne dla mikroinstalacji fotowoltaicznych, umożliwiających korzystanie z energii słonecznej.

<h2″>Formy dofinansowania

Formy dofinansowania

„Czyste Powietrze” to inicjatywa mająca na celu poprawę efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych i redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza. Finansowanie może przyjąć różne formy:

1. Dotacja – jest to bezpośredni przekaz środków finansowych przez instytucję rządową lub samorządową, które nie wymagają zwrotu. Beneficjent otrzymuje środki na pokrycie części kosztów inwestycji związanych z programem „Czyste Powietrze”. Dotacje mogą być przyznawane na podstawie wniosków i spełniania określonych kryteriów (środki wypłacane są po zakończonej inwestycji).

2. Pożyczka dla gmin – w ramach tego podejścia, gminy mogą otrzymać specjalne pożyczki lub kredyty od instytucji finansowych lub rządowych jako uzupełniające dofinansowanie dla Beneficjentów. Gminy mogą wykorzystać te środki na realizację projektów związanych z odzyskiem ciepła i poprawą efektywności energetycznej budynków.

3. Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego – jest to forma wsparcia polegająca na udzieleniu dotacji, która pomaga w pokryciu części kapitału spłacanego w ramach kredytu bankowego przeznaczonego na inwestycje związane z programem „Czyste Powietrze”. Pozwala to Beneficjentom na obniżenie obciążeń finansowych związanych z obsługą kredytu.

4. Dotacja z prefinansowaniem – wykonawca otrzymuje zaliczkę maksymalnie w wysokości do 50% wartości docelowo przyznanej dotacji. Po zakończeniu prac wykonawca otrzymuje on pozostałą kwotę dotacji. W przypadku tej opcji Klient jest zobowiązany dopłacić ewentualną różnicę, która wynika z kwoty całej inwestycji i wartości przyznanej dotacji.

Pompy ciepła Midea – oferowane przez nas jednostki

allinone-midea-foto

ALL IN ONE

Jak wygląda nabór wniosków do programu?

Aby uzyskać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze 2023”, konieczne jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚGW), który może przyjąć formę cyfrową lub papierową. W dokumencie zawierającym wskazanie rodzaju dofinansowania należy też umieścić wszystkie informacje na temat inwestycji.

Możliwe jest całkowite lub uzupełniające finansowanie (w zależności od konkretnego przypadku). Zazwyczaj przyznawany jest podstawowy poziom dofinansowania, ponieważ nie wymaga spełnienia licznych warunków. Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku niezbędne dokumenty, w tym zaświadczenie o dochodach oraz umowy zawarte z wykonawcami przedsięwzięcia.

Dla podstawowego poziomu dofinansowania dochody wnioskodawcy nie mogą przekroczyć 135 000 zł. Dokumenty tj. zaświadczenie o dochodach oraz umowa z wykonawcą jest potrzebna przy opcji z prefinansowaniem lub do podwyższonego oraz najwyższego poziomu dofinansowania.

Warunki na otrzymanie dofinansowania w przypadku prefinansowania

W przypadku prefinansowania maksymalna wysokość zaliczki wynosi 50% przyznanej dotacji na określony zakres przedsięwzięcia, zawarty w umowie z wykonawcą. Suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50% maksymalnej kwoty dotacji na całkowitą realizację projektu. Zaliczka zostanie przekazana na rachunek wykonawcy w okresie do 14 dni od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta.

Reszta dofinansowania przewidzianego dla danego zakresu przedsięwzięcia zostanie wypłacona na rachunek wykonawcy po zrealizowaniu umowy oraz złożeniu wniosku o płatność przez Beneficjenta. Warto również zaznaczyć, że w przypadku zakończenia realizacji umowy z wykonawcą, zaliczka nie zostanie wypłacona. Schemat ten nie dotyczy poziomu podstawowego lub z kredytem.

„Czyste Powietrze” 2023 – ile można otrzymać?

W ramach programu „Czyste Powietrze 2023”, dostępne wsparcie finansowe może być istotnym wskaźnikiem dla tych, którzy dążą do poprawy jakości powietrza oraz efektywności energetycznej swojego domu.

Maksymalna kwota dotacji zależy od wybranego poziomu dofinansowania oraz spełnienia określonych kryteriów dochodowych. Warto zaznaczyć, że w roku 2023 wprowadzono zmiany w progach dochodowych, co otwiera nowe perspektywy dla korzystających z programu.

Progi dochodowe również zostały dostosowane do nowej rzeczywistości. Od 1 stycznia 2023 roku, dotacja dotyczy też współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych i domów wielorodzinnych. Postawowe dofinansowanie jest możliwe, o ile dochód na osobę nie przekracza 135 000 zł rocznie. Natomiast poziom podwyższony przewiduje, że dla gospodarstw jednoosobowych, maksymalny próg dochodowy wynosi 2651 zł, a wieloosobowych 1894.

Warto wyróżnić jeszcze 3 poziom, czyli najwyższy poziom dofinansowania, gdzie dochód dla gospodarstwa jednoosobowego wynosi do 1 526 zł, a wieloosobowy 1 090 zł. Te zmiany poszerzają grono osób uprawnionych do wsparcia, umożliwiając większej liczbie ludzi uczestnictwo w programie.

Czy każdy może złożyć wniosek?

Tak, każda osoba fizyczna, która spełnia określone warunki, może złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”. Według aktualnych zasad programu, z dotacji mogą skorzystać osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dotyczy to też lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program czyste powietrze 001

Jeśli wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, dochód z tej działalności nie powinien przekroczyć określonych limitów, które zależą od przeciętnego miesięcznego dochodu ustalonego dla gospodarstwa domowego. Obecnie limit wynosi czterdziesokrotność kowty minimalnej wynagrodzenia za pracę.

Ponadto, osoby posiadające prawo do otrzymywania zasiłku stałego także mogą skorzystać z programu, pod warunkiem że te zasiłki były przysługujące przez co najmniej 6 kolejnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku. Warto mieć na uwadze fakt, że konieczne jest tu spełnienie warunku na temat budynku z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Złożenie wniosku o dotację 2023 – jak wygląda?

Złożenie wniosku o dotację 2023

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wybór właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW): Zidentyfikuj odpowiedni WFOŚiGW, który obsługuje Twoje terytorialnie miejsce zamieszkania lub prowadzenia działalności. Informacje o tym, który WFOŚiGW jest odpowiedzialny za Twoje województwo, można znaleźć na oficjalnej stronie programu „Czyste Powietrze” lub u lokalnych władz.

2. Wybór banku uczestniczącego w programie: Wybierz bank uczestniczący w programie „Czyste Powietrze”, który oferuje składanie wniosków na dotację z kredytem. Umożliwi to efektywne przelewanie środków na poczet spłaty kapitału kredytu. Banki te są partnerami programu i umożliwiają wnioskodawcom uzyskanie finansowania na korzystnych warunkach.

3. Wypełnienie wniosku wraz z załącznikami: Wniosek wypełnia się w generatorze wniosków online, a następnie można go pobrać. W przypadku pomp ciepła dokumentacja techniczna nie jest potrzebna. Standardowymi dokumentami są: akt, własność bądź wypis z księgi wieczystej, zgody współwłaścicieli, współmałżonka, przekazanie informacji drogą elektroniczną oraz ewentualnie pełnomocnictwo.

4. Podpisanie wniosku: Skorzystaj z podpisu zaufanego lub kwalifikowanego, który potwierdzi tożsamość wnioskodawcy. To ważny krok, który zapewnia autentyczność i ważność wniosku. Można go również wydrukować , podpisać i wraz z załącznikami dostarczyć do WFOŚiGW przypisanego dla swojego województwa. Dopiero drugi wniosek „o dokonanie płatności” składa się tylko drogą elektroniczną wykorzystując profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

5. Złożenie wniosku: Możesz złożyć wniosek w lokalnym oddziale WFOŚiGW lub za pośrednictwem dedykowanego Portalu Beneficjenta, który jest dostępny dla każdego z województw. Pamiętaj, że ważny jest roczny dochód Beneficjenta. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej jest brany pod uwagę roczny przychód i nie może on przekroczyć czterdziestokrotności kwoty minimalnej wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu.

Czy można uzyskać dofinansowanie do kompleksowej termomodernizacji?

Program Czyste Powietrze oferuje wsparcie finansowe na każdym etapie, niezależnie od tego, czy Twój projekt jest zakończony, w trakcie realizacji, czy też dopiero planujesz zmodernizować źródła ciepła. Warto wymienić tradycyjne, nieefektywne źródła ciepła na paliwo stałe!

Kwota podstawowego poziomu dofinansowania 2023

Kwota podstawowego poziomu dofinansowania w roku 2023 w ramach programu „Czyste Powietrze” przeznaczona jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych, z wyodrębnioną księgą wieczystą. Może ona wynosić do 66 000 zł.

Dla beneficjentów tego poziomu dostępne są dwie formy wsparcia finansowego. Pierwsza z nich to klasyczna dotacja (podstawowy poziom dofinansowania), która stanowi bezpośrednią pomoc finansową na realizację działań związanych z poprawą efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych lokali mieszklanych i wymianą źródeł ciepła.

W drugiej formie dotacji, możemy otrzymać dofinansowanie na częściową spłatę kapitału bankowego, co daje możliwość skorzystania z kredytu na modernizację i jednocześnie zmniejszenia kosztów spłaty zadłużenia.

Maksymalna kwota dotacji

Najwyższy poziom dofinansowania w programie „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób, które spełniają określone kryteria. Osoby te są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym, posiadający wyodrębnioną księgę wieczystą.

Program czyste powietrze 002

Maksymalna kwota dotacji wynosi 50 900 zł na gruntową pompę ciepła, natomiast dla pompy o podywższonej klasie efektywności energetycznej maksymalnie 35 200 zł.

Kiedy można skorzystać z podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania?

Osoby, które spełniają warunek przysługującego im prawa do otrzymywania określonych zasiłków (stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego) są uprawnione do najwyższego poziomu dofinansowania.

Musi to zostać potwierdzone w zaświadczeniu wydanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, uwzględniając rodzaj zasiłku oraz okres jego przyznania. Ważnym aspektem jest fakt, że prawo do tych zasiłków musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (liczony od dnia złożenia wniosku).

Dzięki najwyższemu poziomowi dofinansowania i podpisaniu umowy dotacji, wiele osób ma możliwość uzyskania wsparcia na modernizację swoich budynków mieszkalnych.

Czy z programu Czyste powietrze można skorzystać w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej?

Program nie obejmuje możliwości uzyskania dofinansowania w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, która jest realizowana na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku lub lokalu mieszkalnego. Warto zaznaczyć, że decyzja ta uwzględnia również sezonowy charakter takiej działalności.

Program czyste powietrze 003

Oznacza to, że działalność gospodarcza prowadzona na znaczącej części przestrzeni mieszkalnej, nawet w sposób cykliczny lub sezonowy, nie będzie kwalifikować się do otrzymania dofinansowania w ramach programu. Program „Czyste Powietrze” skupia się przede wszystkim na poprawie efektywności energetycznej i jakości powietrza w sektorze mieszkaniowym.

Jest to istotne rozgraniczenie, które ma na celu skupienie wsparcia na celach programu oraz zachowanie spójności z głównymi założeniami dotyczącymi poprawy środowiska i jakości powietrza w sferze mieszkańców.

Co jeszcze warto wiedzieć o programie Czyste Powietrze?

Program „Czyste Powietrze” oferuje kilka istotnych kwestii dotyczących procesu aplikowania i realizacji dofinansowania. Aby uzyskać elektroniczną wersję wniosku, niezbędne jest zarejestrowanie za pośrednictwem generatora wniosków dostępnego na stronie programu „Czyste Powietrze”

Po pobraniu wniosku, konieczne jest jego wypełnienie i przekazanie przez Portal Beneficjenta do odpowiedniego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ewentualnie można go wydrukować i złożyć w formie papierowej.

Program czyste powietrze 004

Dodatkową opcją jest możliwość aplikowania o dotację za pośrednictwem banku. W tym przypadku, należy w pierwszej kolejności złożyć wniosek o Kredyt Czyste Powietrze. Po przyznaniu kredytu, można wnieść wniosek o dotację w ramach programu, która w przypadku akceptacji zostanie wysłana na rachunek bankowy wykonawcy. W tym przypadku bank składa wniosek na mocy udzielonego pełnomocnictwa, dzięki czemu Klient nie musi zajmować się dokumentami.

Warto pamiętać, że beneficjent ma obowiązek rozliczyć realizację przedsięwzięcia wynikającej z umowy w ciągu 18 miesięcy od daty złożenia wniosku lub daty zawarcia umowy. Procent faktycznie poniesionych kosztów jest wyliczany automatycznie w generatorze wniosków.

Wszelkie te aspekty wskazują na elastyczność i różnorodność programu „Czyste Powietrze”, co pozwala na dostosowanie procesu aplikacyjnego do indywidualnych preferencji i potrzeb. Kluczowe jest dokładne zrozumienie wymagań oraz terminów i przyznanie kredytu, aby skutecznie skorzystać z dostępnego wsparcia na poprawę jakości powietrza i zwiękczyć intensywność dofinansowania.

Zacznij oszczędzać
– zamów bezpłatną wycenę

tomasz-tylikowski-pompy-ciepla-002
Wymiennik ciepła do pompy ciepła - jak działa?Moje Ciepło 2023